Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е сред най-големите приоритети на Мур България Одит ООД. Затова обработваме Вашата информация изключително внимателно въз основа на приложимото законодателство, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR) и Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД).

Основната дейност на Мур България Одит ООД с адрес гр. София, ул. Леге № 10, ет. 6 се свързва със: счетоводните, одиторските и данъчните услуги. Предмета на дейност на компанията се свежда до: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия; счетоводни услуги; контрол на финансови и търговски дейности; консултации по управление на предприятията;  организация и управление на персонала; услуги в областта на информатиката; пазарни проучвания и анализи; съдействие за създаване на предприятие; консултантска дейност и маркетинг; представителство, посредничеството и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни и лицензионни сделки.

За да ви предоставим финансов одит е необходимо да съберем лични данни за установяване на коректността на счетоводната информация, като по този начин ще бъдат защитени и обществените интереси. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е надеждна за целите на извършването на независим финансов одит.

„Мур България Одит“ ООД – обработва, събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Компанията спазва всички законови срокове по отношение на съхранение на документацията. В тази връзка са взети всички технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

В съответствие с приложимите изисквания на GDPR на интернет страницата ни по-долу са достъпни: образци на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните и образец на форма за съгласие от клиент за обработване на личните данни.

Изтеглете:

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ КЛИЕНТ

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ